ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ανανέωση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής

Ανανέωση άδειας οδήγησηςΑρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί
τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
  • Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις*).
  • 3 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Η προς ανανέωση άδεια οδήγησης.
  • Φάκελος.

Σημείωση:
Η ερασιτεχνική άδεια οδήγησης (αυτοκινήτου & μοτοσικλέτας) ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας σας, αν δεν υπάρχει Ιατρικός περιορισμός.
Η επαγγελματική άδεια οδήγησης ισχύει για 5 έτη, εάν ελήξε, αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες - υποκατηγορίες της.
Μετά το 65ο έτος της ηλικίας σας, η άδεια οδήγησης ανανεώνεται ανά τριετία ( ερασιτεχνική ή επαγγελματική).
Προσοχή: Τα παράβολα της Εθνικής Τράπεζας ισχύουν για ένα χρόνο, ενώ εάν χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς για 6 μήνες.