ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

Χορήγηση άδειας συστάσεως και λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων του Ν. 383/76


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Για την σύσταση και λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 383/76, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις:


1. Οι μέτοχοι ή εταίροι, πρέπει να είναι οδικοί μεταφορείς.
2. Οι μέτοχοι ή εταίροι, πρέπει να είναι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3. Το σύνολο του μικτού βάρους των εισφερομένων σε αυτές Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( κατά χρήση ή κατά κυριότητα ) αυτοδύναμων ή συρμών, πρέπει να υπερβαίνει τους 110 τόνους.
4. Τα εισφερόμενα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα καθ' όλη την διάρκεια της εταιρικής σχέσης, πρέπει να εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως στις εταιρείες.
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, το συνολικό μικτό βάρος πέσει κάτω από τους 110 τόνους, οι εταιρείες διαλύονται αυτοδικαίως.
6. Ο σκοπός των μεταφορικών επιχειρήσεων, πρέπει να είναι εθνικές ή διεθνείς μεταφορές ή εθνικές και διεθνείς μεταφορές, εάν τα εισφερθέντα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι κατηγορίας μεταφοράς αυτοκινήτων, υγρών και ξηρών τροφίμων, χημικών υγρών ή βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

Διαδικασία:

Ι . ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την έγκριση του καταστατικού υποβάλλονται:

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικά ΟΑΕΕ των μετόχων ή εταίρων.
3. Σχέδιο Καταστατικού εις διπλούν.
4. Άδειες κυκλοφορίας των εισφερομένων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
5. Άδειες Οδικού μεταφορέα όλων των εταίρων ή μετόχων.

ΙΙ . ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την χορήγηση της έγκρισης καταστατικού υποβάλλονται:

1. Καταστατικό το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ( στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών ) ή βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, ότι το καταστατικό έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Άδεια Οδικού μεταφορέα στο όνομα της εταιρείας ( χορηγείται από την οικεία Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, με τη διαδικασία που προβλέπεται ανάλογα με τη μορφή της προς σύσταση μεταφορικής εταιρείας ).

ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μετά την υπογραφή της απόφασης έγκρισης λειτουργίας και εντός προθεσμίας 15 ημερών, οι μέτοχοι ή οι εταίροι προσέρχονται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου τηρούνται οι φάκελοι των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων για αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας.

Σημείωση:
Στις περιπτώσεις σύστασης εταιρειών Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. οι άδειες κυκλοφορίας δεν αλλάζουν, αλλά σφραγίζονται με την ένδειξη
" ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε....................".

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).